کارگاه انواع زیرنویس

کارگاه انواع زیرنویس
 

این کارگاه در تاریخ ۶ خرداد ۱۴۰۰ برگزار شد. در این کارگاه به صورت نظری در مورد audiovisual translation definition, modes, zones and its requirements صحبت شد. سپس به مسئله dubbing and subtitling در ایران پرداخته شد، انواع آن مورد بررسی قرار گرفت و features of professional and non professional subtitling به تفصیل توضیح داده شد. اشاراتی نیز به further bresearchers for subtitliing انجام شد و کاستی‌های موجود در این حوزه تشریح گردید.