کارگروه علمی نشریه

سردبیر:

دکتر فرزانه فرح‌زاد

استاد تمام مطالعات ترجمه، گروه مطالعات ترجمه انگلیسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبائی

مدیر مسئول:

دکتر فاطمه پرهام

استادیار مطالعات ترجمه، گروه مطالعات ترجمه انگلیسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبائی

مدیر اجرائی:

فاطمه جوادی

دانشجوی دکتری مطالعات ترجمه، دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبائی