فناوری و رسانه و ترجمه

مدیریت:

دکتر فرزانه فرحزاد

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

(زبان انگلیسی)

راه‌های ارتباطی:

farahzadatu@yahoo.com   

    farzanehfarahzadd