نشست‌های داخلی

یکی از اهداف و وظایف پژوهشکده مطالعات ترجمه برگزاری نشست‌های علمی تخصصی در حوزه‌های مختلف مرتبط با مطالعات ترجمه است. هدف از برگزاری این نشست‌ها به اشتراک‌گذاری جدیدترین یافته‌های علمی، پژوهشی، آموزشی و خدماتی با اساتید و دانشجویان حوزه مطالعات ترجمه مکتوب و شفاهی است.

از آذر ماه ۱۳۹۹ تا کنون نشست‌های داخلی متعددی در پژوهشکده مطالعات ترجمه برگزار شده است که به موضوعاتی همچون مسائل فرهنگی در ترجمه، پیکره‌ها در ترجمه، ترجمه ماشینی، ترجمه و رسانه، و تاریخ‌پژوهشی در مطالعات ترجمه پرداخته‌اند.

«نشست شماره ۶»

«نشست شماره ۵»

«نشست شماره ۴»

«نشست شماره ۳»

«نشست شماره ۲»

«نشست شماره ۱»