رؤسای پیشین

 

دکتر معصومه استاجی

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

(گروه ادبیات انگلیسی)

(۱۳۹۶-۱۳۹۹)


 

دکتر کورش صفوی

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

(گروه زبا‌ن‌شناسی)

(۱۳۹۴-۱۳۹۶)


 

دکتر حسین ملانظر

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

(گروه مترجمی زبان انگلیسی)

(۱۳۸۷-۱۳۹۴)کلید واژه ها: پژوهشکده مطالعات ترجمه ساختار سازمانی