دپارتمان مطالعات آموزش و ترجمه

مدیریت:

دکتر ثمر احتشامی

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

(گروه مترجمی زبان انگلیسی)

 

  
 

 راه‌های ارتباطی:
  samar.ehteshami@atu.ac.ir
    samar.ehteshami

اعضای هیئت علمی:

دکتر غلامرضا تجویدی

عضو هیئت علمی گروه مترجمی زبان انگلیسی

دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر  میرسعید موسوی رضوی

عضو هیئت علمی گروه مترجمی زبان انگلیسی

دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر معصومه استاجی

عضو هیئت علمی گروه ادبیات زبان انگلیسی

دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر رضا ناظمیان

عضو هیئت علمی گروه زبان عربی

دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر فریده علوی

عضو هیئت علمی گروه زبان فرانسه

دانشگاه تهران

دکتر محمدرضا رضائیان دلوئی

عضو هیئت علمی گروه زبان انگلیسی

دانشگاه بیرجند

دکتر مهنوش اسکندری

عضو هیئت علمی گروه زبان روسی

دانشگاه علامه طباطبائی