نرخنامه خدمات

خدمات ترجمه

زبان انگلیسی
ترجمه انگلیسی به فارسی ترجمه فارسی به انگلیسی
کلمه‌ای ۳۰۰ تومان کلمه‌ای ۴۲۰ تومان
جهت ترجمه و ویراستاری فوری، ۱۵ درصد به مبالغ فوق اضافه می‌شود.

خدمات ویراستاری

زبان انگلیسی
ویراستاری در زبان فارسی ویراستاری در زبان انگلیسی
کلمه‌ای ۲۰۰ تومان کلمه‌ای ۲۵۰ تومان
جهت ترجمه و ویراستاری فوری، ۱۵ درصد به مبالغ فوق اضافه می‌شود.

خدمات ترجمه

زبان فرانسه
ترجمه فرانسه به فارسی ترجمه فارسی به فرانسه
کلمه‌ای ۴۰۰ تومان کلمه‌ای ۵۵۰ تومان
جهت ترجمه و ویراستاری فوری، ۱۵ درصد به مبالغ فوق اضافه می‌شود.

خدمات ویراستاری

زبان فرانسه
ویراستاری در زبان فارسی ویراستاری در زبان فرانسه
کلمه‌ای ۲۰۰ تومان کلمه‌ای ۳۰۰ تومان
جهت ترجمه و ویراستاری فوری، ۱۵ درصد به مبالغ فوق اضافه می‌شود.

خدمات ترجمه

زبان آلمانی
ترجمه آلمانی به فارسی ترجمه فارسی به آلمانی
کلمه‌ای ۵۰۰ تومان کلمه‌ای ۷۰۰ تومان
جهت ترجمه و ویراستاری فوری، ۱۵ درصد به مبالغ فوق اضافه می‌شود.

خدمات ویراستاری

زبان آلمانی
ویراستاری در زبان فارسی ویراستاری در زبان آلمانی
کلمه‌ای ۲۵۰ تومان کلمه‌ای ۳۵۰ تومان
جهت ترجمه و ویراستاری فوری، ۱۵ درصد به مبالغ فوق اضافه می‌شود.

خدمات ترجمه

زبان اسپانیایی
ترجمه اسپانیایی به فارسی ترجمه فارسی به اسپانیایی
کلمه‌ای ۴۰۰ تومان کلمه‌ای ۶۰۰ تومان
جهت ترجمه و ویراستاری فوری، ۱۵ درصد به مبالغ فوق اضافه می‌شود.

خدمات ویراستاری

زبان اسپانیایی
ویراستاری در زبان فارسی ویراستاری در زبان اسپانیایی
کلمه‌ای ۲۰۰ تومان کلمه‌ای ۳۰۰ تومان
جهت ترجمه و ویراستاری فوری، ۱۵ درصد به مبالغ فوق اضافه می‌شود.

خدمات ترجمه

زبان روسی
ترجمه روسی به فارسی ترجمه فارسی به روسی
کلمه‌ای ۴۰۰ تومان کلمه‌ای ۶۰۰ تومان
جهت ترجمه و ویراستاری فوری، ۱۵ درصد به مبالغ فوق اضافه می‌شود.

خدمات ویراستاری

زبان روسی
ویراستاری در زبان فارسی ویراستاری در زبان روسی
کلمه‌ای ۲۰۰ تومان کلمه‌ای ۳۰۰ تومان
جهت ترجمه و ویراستاری فوری، ۱۵ درصد به مبالغ فوق اضافه می‌شود.

خدمات ترجمه

زبان عربی
ترجمه عربی به فارسی ترجمه فارسی به عربی
کلمه‌ای ۳۶۰ تومان کلمه‌ای ۵۰۰ تومان
جهت ترجمه و ویراستاری فوری، ۱۵ درصد به مبالغ فوق اضافه می‌شود.

خدمات ویراستاری

زبان عربی
ویراستاری در زبان فارسی ویراستاری در زبان عربی
کلمه‌ای ۲۰۰ تومان کلمه‌ای ۲۸۰ تومان
جهت ترجمه و ویراستاری فوری، ۱۵ درصد به مبالغ فوق اضافه می‌شود.

خدمات ترجمه

زبان چینی
ترجمه چینی به فارسی ترجمه فارسی به چینی
کلمه‌ای ۷۰۰ تومان کلمه‌ای ۹۰۰ تومان
جهت ترجمه و ویراستاری فوری، ۱۵ درصد به مبالغ فوق اضافه می‌شود.

خدمات ویراستاری

زبان چینی
ویراستاری در زبان فارسی ویراستاری در زبان چینی
کلمه‌ای ۴۰۰ تومان کلمه‌ای ۵۰۰ تومان
جهت ترجمه و ویراستاری فوری، ۱۵ درصد به مبالغ فوق اضافه می‌شود.

خدمات ترجمه

زبان ترکی (استانبولی)
ترجمه ترکی به فارسی ترجمه فارسی به ترکی
کلمه‌ای ۴۰۰ تومان کلمه‌ای ۵۵۰ تومان
جهت ترجمه و ویراستاری فوری، ۱۵ درصد به مبالغ فوق اضافه می‌شود.

خدمات ویراستاری

زبان ترکی (استانبولی)
ویراستاری در زبان فارسی ویراستاری در زبان ترکی
کلمه‌ای ۲۰۰ تومان کلمه‌ای ۳۰۰ تومان
جهت ترجمه و ویراستاری فوری، ۱۵ درصد به مبالغ فوق اضافه می‌شود.