ساختار سازمانی

مدیریت:

دکتر فاطمه پرهام

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

(زبان انگلیسی)

راه‌های ارتباطی:

      ۰۹۱۲-۸۲۴۹۶۷۰   
parham@atu.ac.ir   
    parhamfatemeh   
;

راه‌های ارتباطی:

      ۰۹۱۲-۸۲۴۹۶۷۰   
parham@atu.ac.ir   
    parhamfatemeh   

دپارتمان مطالعات فرهنگ و زبان و ترجمه:


دکتر مینا مظهری

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

(زبان فرانسه)


راه‌های ارتباطی:
    mmazhari@atu.ac.ir   
                                -   

دپارتمان مطالعات آموزش و ترجمه:


دکتر ثمر احتشامی

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

(زبان انگلیسی)


راه‌های ارتباطی:
samar.ehteshami@atu.ac.ir   
              samar.ehteshami   

دپارتمان فناوری و رسانه و ترجمه:


دکتر فرزانه فرحزاد

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

(زبان انگلیسی)


راه‌های ارتباطی:
farahzadatu@yahoo.com   
          farzanehfarahzadd   

دپارتمان ترجمه و ویراستاری متون:


دکتر فاطمه پرهام

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

(زبان انگلیسی)


راه‌های ارتباطی:

      ۰۹۱۲-۸۲۴۹۶۷۰   
parham@atu.ac.ir   
    parhamfatemeh